_______________________________________

 

O FIRMIE

 

Właściciel i założyciel Firmy dr inż. Grzegorz Barzyk (ur. 1971) jest absolwentem studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej (P.S. – aktualnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT), kierunek: elektrotechnika.

Przez dziewięć lat był pracownikiem P.S. na której prowadził badania w zakresie współpracy elektrowni wiatrowych z systemem energetycznym.

Wykładał szereg przedmiotów zarówno na P.S., jak i na studiach podyplomowych prowadzonych przez Politechnikę Krakowską (2009) oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie (2011-2013).

 

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowo-technicznych dotyczących energetyki, zwłaszcza OZE.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SEP o specjalności elektrownie wiatrowe.

Jest dwukrotnym beneficjentem środków unijnych z programu RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Za swoją działalność, w 2011 r. uzyskał nominację Gminy Police do nagrody gospodarczej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kategorii Innowacyjna Firma Roku.

 

Był ekspertem KOP RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 do oceny projektów z zakresu infrastruktury energetycznej oraz ochrony powietrza i OZE.

Był ekspertem IPIEO (2009), a od 2010 r. do 2013 r. Ministerstwa Gospodarki do oceny projektów POIiŚ w ramach działań 9.4, 9.5, 9.6, 10.3.

 

Od 2016 r. jest ekspertem Ministerstwa Energii do oceny wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE w działaniu 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym w działaniu 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa nr 24/II/F/POIiŚ/75001/4178/16/DFE).

 

Od 2016 r. jest ekspertem Instytutu Nafty i Gazu do oceny wniosków dla działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa nr 230/2016).

 

Od 2018 r. jest wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie w zakresie „elektryki i energetyki, zwłaszcza wiatrowej”

 

W ramach prowadzonej działalności, przez kilka lat zajmował się (m.in.) budową  i eksploatacją własnych elektrowni wiatrowych oraz produkcją energii elektrycznej z wiatru.

Wybudowane i posiadane na jego majątku własnym elektrownie wiatrowe zostały jednak ostatecznie skomercjalizowane, a ten kierunek działalności porzucony.

 

Obecnie zajmuje się działalnością inwestycyjną na rynku nieruchomości komercyjnych oraz zarządzaniem majątkiem własnym i powierzonym.

Po zmianie nazwy firmy (od 01.01.2018 r.), już jako DBCM - kontynuuje realizację usług doradczych w zakresie OZE (głównie energetyka wiatrowa i fotowoltaika), oraz wykonuje specjalistyczne analizy wpływu źródeł generatorowych na system energetyczny.

 

 

 

_______________________________________

 

Publikacje                     Referencje                   do strony głównej