Niezależne doradztwo energetyczne

Przyłączenia źródeł OZE

Usługi IT

O firmie

Firma DBCM (do 2018 r. Dr Barzyk Consulting) to firma rodzinna, oferująca usługi z dziedzin, w których specjalizują się jej członkowie:

 • Doradztwo w zakresie rynku energii w Polsce
 • Analiza możliwości przyłączenia do sieci energetycznej
 • Usługi IT

Wybrane realizacje

Nasz Zespół

Grzegorz Barzyk - Dział Energetyki

Właściciel i założyciel Firmy dr inż. Grzegorz Barzyk (ur. 1971) jest absolwentem studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej (P.S. – aktualnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT), kierunek: elektrotechnika. Przez dziewięć lat był pracownikiem P.S., na której prowadził badania w zakresie współpracy elektrowni wiatrowych z systemem energetycznym. Wykładał szereg przedmiotów zarówno na P.S., jak i na studiach podyplomowych prowadzonych przez Politechnikę Krakowską (2009) oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie (2011-2013).

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowo-technicznych dotyczących energetyki, zwłaszcza OZE.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SEP o specjalności elektrownie wiatrowe.
Jest dwukrotnym beneficjentem środków unijnych z programu RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
W 2011 r. uzyskał nominację Gminy Police do nagrody gospodarczej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kategorii Innowacyjna Firma Roku.

Był ekspertem KOP RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 do oceny projektów z zakresu infrastruktury energetycznej oraz ochrony powietrza i OZE.
Był ekspertem IPIEO (2009), a od 2010 r. do 2013 r. Ministerstwa Gospodarki do oceny projektów POIiŚ w ramach działań 9.4, 9.5, 9.6, 10.3.

W latach 2016-2022 był ekspertem Ministerstwa Energii do oceny wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE w działaniu 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym w działaniu 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa nr 24/II/F/POIiŚ/75001/4178/16/DFE).

W latach 2018-2022 r. był wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie w zakresie „elektryki i energetyki, zwłaszcza wiatrowej”.

W latach 2016-2020 był ekspertem Instytutu Nafty i Gazu do oceny wniosków dla działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa nr 230/2016).

W latach 2021-2023 był ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (Umowa nr 454/2021).

Od 2024 r. jest ekspertem Fundacji Nauki Polskiej (FNP) do oceny wniosków (Umowa nr 683/2024/LE obowiązująca do 2035 r.) o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) w dziedzinach: elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna. W latach 2019-2023 był ekspertem technologicznym FNP w dziedzinie: Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”.

Od 2022 r. jest wspólnikiem i udziałowcem w Spółce Sun Capital V Sp. z o.o., która zrealizowała i eksploatuje farmę fotowoltaiczną Burkat (Działdowo) o mocy 8 MWp.

Karol Barzyk - Dział IT

Karol Barzyk, Prokurent DBCM, posiada tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem i e-biznesu zdobyty na Copenhagen Business School. Dzięki solidnemu wykształceniu w zakresie strategii biznesowej i innowacji cyfrowych, Karol wnosi do DBCM swoje bogate doświadczenie w IT consulting oraz tworzeniu oprogramowania, zdobyte podczas ponad 2,5-letniej kariery zawodowej.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Projektów IT oraz Głównego Programisty w DBCM, gdzie odpowiada za nadzór nad projektami IT, świadczenie usług doradczych oraz rozwijanie dedykowanych rozwiązań programistycznych. Specjalizuje się w technologiach takich jak Java 17, Spring Boot, Spring Security, Hibernate, MySQL, MongoDB, Kafka, Docker i AWS. Karol efektywnie korzysta z narzędzi takich jak Git, JIRA, Confluence i Jenkins, aby zapewnić sprawne dostarczanie projektów i ciągłą integrację.

Przed dołączeniem do DBCM, Karol pracował jako Partner ds. Planowania Sprzedaży i Operacji (S&OP) w Xellia Pharmaceuticals, gdzie specjalizował się w operacjach CMO oraz prowadził procesy planowania sprzedaży, zapasów i operacji (SIOP). W tej roli rozwijał analizy biznesowe, modele pojemności oraz analizy ryzyka i korzyści, wspierając strategiczne decyzje.

Karol posiada szeroki zestaw umiejętności obejmujących marketing cyfrowy, planowanie wydarzeń oraz wystąpienia publiczne. Jest strategicznym myślicielem, który nieustannie dąży do poszerzania swojej wiedzy i aktualizowania umiejętności technologicznych, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla klientów i przyczyniać się do sukcesu zespołu oraz organizacji.Publikacje

Materiały Szkoleniowe
 1. Energetyka wiatrowa - podstawy
 2. Energetyka wiatrowa - podstawy cd
 3. Energetyka wiatrowa - aspekty energetyczne
 4. Stan aktualny (2003) i prognoza rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
 5. Wytwarzanie energii na biegunie - lekcja dla młodzieży - opracowane dla Fundacji Marka Kamińskiego www.nabiegun.pl
 6. Dyrektywy energetyczne i ich wpływ na kształt polskiego prawa energetycznego - opracowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 7. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRIESDOpublikowane w materiałach konferencyjnych
 1. Barzyk G., Jarmusz M.: Utilization of methods of control systems active diagnosis for improvement of control quality coefficients; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 2. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - selected applications; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 3. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - main problems to be solved; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 4. Barzyk G., Jarmusz M.: Projekt optymalizacji pracy układu siłowni wiatrowej przy zastosowaniu mikroprocesorowego regulatora wykorzystującego procedurę weryfikacji doboru nastaw III Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 5. Jarmusz M., Barzyk G.: Techniczno-ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania syntezy systemów regulacji i automatycznego nadzoru ciepłowni zrębkowych małych i średnich mocy; Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 6. Kalisiak S., Barzyk G.: Simple And Safe Wind Power Plant System Cooperating With Stationary Network, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 7. Barzyk G., Dopiera M.: Significant parameters of wind power plants and their influence on reciving devices operation, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 8. Kalisiak S., Barzyk G.: Układ siłowni wiatrowej współpracujący zarówno z siecią sztywną jak i odbiornikiem autonomicznym; I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczne urządzenia energoelektroniczne; Warszawa 1998
 9. Dopiera M., Barzyk G.; Pewne aspekty regulacji niskonapięciowych lamp halogenowych; Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne systemy oświetlenia"; Łódź 1998
 10. Barzyk G., Kalisiak S.; The structure of modern wind plants - a view of products of Vestas A/S; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 11. Barzyk G.:Construction of wind plant - engineering strategy and technical aspects on the grounds of Nowogard's experience; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 12. Barzyk G., Prasałek K.; O wykorzystaniu siłowni wiatrowej do zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Nowogardzie; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie wiatrowe 2000; Kołobrzeg 2000
 13. Barzyk G., Dopiera M., Skorski J.; Application of biogas installation to production of electric power in Szczecin; 4th ICEE 2000; Moscow-Kl’azma 2000
 14. Barzyk G.; Projekt zwiększenia Świadomości ekologicznej poprzez realizację programu szkoleniowego w zakresie odnawialnych źródeł energii; Międzynarodowe Seminarium Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu; Sopot 2000
 15. Barzyk G., Szwed P. Niektóre aspekty związane z tworzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanych siłowni wiatrowych na istniejący system elektroenergetyczny; I Konferencja Rozwój Energetyki wiatrowej w Polsce Północnej; Szczecin 2001
 16. Barzyk G. et al. Some aspects of wind turbines connection to the grid, 5th ISTC UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 17. Barzyk G., Szwed P. Praktyczna realizacja ekspertyz wpływu przyłączanych instalacji należących do II grupy przyłączeniowej na istniejący system elektroenergetyczny, 5th ISTC UEES’01; Szczecin - Międzyzdroje 2001
 18. Barzyk G. et al. Zachowanie funkcji rolnej terenów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych; V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 19. Barzyk G. et al. Uwagi dotyczące możliwości przyłączania siłowni wiatrowych oraz ich wpływ na krajowy system elektroenergetyczny, Konferencja Rozwój Energetyki Wiatrowej Konieczność czy idealizm; Kielce 2002
 20. Barzyk G. Układ sterowania oraz model siłowni wiatrowej; VIII Forum OZE, Międzybrodzie Żywieckie 2002
 21. Barzyk G., Szwed P. Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym, IX Forum OZE, Zakopane 2003
 22. Szwed P., Barzyk G. Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. IX Forum OZE Zakopane 2003
 23. Barzyk G. Wybrane problemy związane z przyłączeniem elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej; APE’03, Gdańsk 2003
 24. Barzyk G. Prognoza rozwoju OZE na Pomorzu Zachodnim w kontekście prawno-technicznym; Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2003
 25. Kotowska I., Barzyk G. Alternatywne możliwości transportu elementów elektrowni wiatrowych w warunkach Polski; IX Forum OZE, Warszawa 2004
 26. Barzyk G., Dopiera M. Influence analysis of small repowered wind power plants on the reliability of the local grid; UEES’04, Alushta 2004
 27. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej, Izba Rzeczoznawców SEP O/Szczecin, Szczecin 2004
 28. Barzyk G. Wpływ konfiguracji systemu energetycznego na zdolności przesyłowe pod kątem przyłączania parków wiatrowych w wybranej części województwa zachodniopomorskiego, II Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim; Koszalin 2004
 29. Barzyk G. Wytwarzanie energii na biegunie, Szkoła pod biegunem, Fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk 2005
 30. Barzyk G., Szwed P. Małe elektrownie wiatrowe jako źródła generacji rozproszonej; APE’05, Gdańsk 2005
 31. Barzyk G. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelu elektrowni wiatrowej; APE’05, Gdańsk 2005
 32. Barzyk G. Zastosowanie biomasy pochodzenia zwierzęcego jako elementu OZE, III Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2005
 33. Barzyk G. Ocena wielkości energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie wiatrowe w kontekście wybranych parametrów, IV Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2006
 34. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRiESD, Konferencja PSEW Warszawa 2007
 35. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do systemu energetycznego - studium przypadku; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 36. Barzyk G. Jak podłączyć małe elektrownie wiatrowe; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 37. Barzyk G. Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce; Materiały szkoleniowe ZEDO 04.2008
 38. Barzyk G. Jak przyłączyć biogazownię do systemu energetycznego. Aktualne i projektowane uwarunkowania prawne i techniczne, Konferencja pt. Energia Odnawialna szansą dla uzdrowiska Kołobrzeg i Regionu, Kołobrzeg 26-27.10.09 Kołobrzeg
 39. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej z uwzględnieniem aspektów prawno-technicznych; XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Areva, Jachranka, Maj 2010
 40. Barzyk G. Tania energia dla Firmy. Północna Izba Gospodarcza 2010
 41. Barzyk G. Uzyskiwanie warunków przyłączeniafarmy wiatrowej do sieci energetycznej. GreenPower 2011
 42. Barzyk G. Kluczowe doświadczenia eksploatacyjne posiadacza elektrowni wiatrowej, Poleko, Listopad 2011Opublikowane w czasopismach
 1. Barzyk G. Energetyka wiatrowa: zanim ogłosisz budowę - zorientuj się w terenie! Chęci i marzenia kontra realia; Energia Gigawat; maj 2003
 2. Kotowska I., Barzyk G. Transport drogowy elementów elektrowni wiatrowych w warunkach polskich, Czysta Energia, lipiec/sierpień 2003
 3. Barzyk G. Elektrownie wiatrowe lotniczymi przeszkodami, świecą gdy potrzeba, Energia Gigawat, wrzesień 2003
 4. Barzyk G. Repowering a sprawa polska; Czysta Energia, Luty 2004
 5. Barzyk G. Zastosowanie technologii czasu rzeczywistego w energetyce wiatrowej, „Energetyka”, 12/2004
 6. Barzyk G. Energetyka wiatrowa w Krajach Unii Europejskiej, Energia Gigawat 03/2005
 7. Barzyk G. Spodziewany wzrost znaczenia OZE - zagadnienia energetyczne, Energia Gigawat, 04/2006
 8. Barzyk G., Grunwald A. Sposób na własny prąd, Ładny Dom, sierpień 2006
 9. Barzyk G. Jak przyłączyć elektrownię wiatrową, Czysta Energia, kwiecień 2007
 10. Barzyk G. Problemy i aktualne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce; Czysta Energia, luty 2008
 11. Barzyk G. Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe, Agrotechnika, czerwiec 2008
 12. Barzyk M., Barzyk G. Szanse i zagrożenia energetyki wiatrowej w Polsce w świetle projektu zmian Prawa Energetycznego, Czysta Energia, Luty 2009
 13. Barzyk G. Kryterium zwarciowe, a warunki przyłączenia do sieci, Czysta Energia, kwiecień 2009
 14. Barzyk G. Rozwój krajowej energetyki wiatrowej w trzech aktach. Czysta Energia, kwiecień 2010
 15. Barzyk G. OZE - przedmiot pożądania? Gazeta Finansowa 1.10.2010
 16. Barzyk G. Niepewna przyszłość branży. Gazeta Finansowa 03.02.2011
 17. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część I. Czysta Energia, listopad 2011
 18. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część II. Czysta Energia, grudzień 2011
 19. Barzyk G. Zmiany rządu do wspierania OZE.  Gazeta Finansowa 13.09.2013
 20. Barzyk G. Nowa rzeczywistość energetyki wiatrowej w Polsce - co przed nami? Czysta Energia, kwiecień 2014
 21. Barzyk G. Przejście na system aukcyjny jest błędem, Gazeta Finansowa, lipiec 2014
 22. Barzyk G. O nastrojach wśród „średnich" wytwórców energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych słów kilka, Czysta Energia, listopad 2014
 23. Barzyk G. Zmiany dotkną również mniejszych wiatraków, Czysta Energia, 04.2016
 24. Barzyk G. Energetyka wiatrowa narzędziem polityki, Czysta Energia, 09.2016Opublikowane w formie opracowań indywidualnych (ważniejsze)
 1. Szwed P., Zeńczak M., Barzyk G. Studium możliwości przyłączania elektrowni wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej 110 kV i analizy potrzeb modernizacyjnych sieci 110 kV pod kątem zwiększenia zdolności przesyłowych; Wyk. na zlecenie Energetyki Szczecińskiej S.A. , Szczecin 2001
 2. Barzyk G. Opinia techniczna o innowacyjności technologii projektowanej farmy wiatrowej Tymień, Szczecin 2004
 3. Barzyk G. Modelowanie i badania symulacyjne systemu sterowania pracą siłowni wiatrowej, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, Rozprawa doktorska, Szczecin 2004
 4. Barzyk G. Opinia techniczna o konieczności modernizacji ciągu liniowego 110kV Morzyczyn-Pyrzyce, wyk. na zlecenie ENEA O/Szczecin; Szczecin 2005
 5. Barzyk G. Wycena, ocena techniczna oraz ocena przydatności do użytkowania elektrowni wiatrowej Acowind A-63; wyk. na zlecenie Urzędu Skarbowego w Elblągu, Szczecin 2006

Referencje

Otrzymane w formie pisemnej
 1. Przedsiębiorstwo PROMAX s.j.
 2. P.P.U.H. CERTO-STAL s.c.
 3. ADMMAG
 4. F.H. JANKO
 5. PIGEO
 6. Fundacja Kształcenia Kadr
 7. Politechnika Łódzka
 8. Energa Operator O/ Płock za 2010 i 2011 rok
 9. Energa Operator O/ Płock za 2012 rok
 10. Energa Operator O/ Olsztyn za 2013 i 2014 rok
 11. Energa Operator O/ Toruń za 2009-2012
 12. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren za 2011-2012
 13. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren za 2013-2014
 14. Energa Operator O/ Płock za 2014 rok
 15. Energa Operator O/ Płock za 2015 rok
 16. Energa Operator O/ Olsztyn za 2015 rok
 17. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren za 2015 rok
 18. Energa Operator O/ Płock za 2016 rok
 19. Energa Operator O/ Olsztyn za 2016 rok
 20. PGE Dystrybucja O/ Łódź za 2016 rok
 21. Energa Operator O/ Koszalin za 2017 rok
 22. Energa Operator O/ Płock za 2017 rok
 23. Energa Operator O/ Koszalin za 2018 rok
 24. PGE Dystrybucja O/ Skarżysko Kamienna za 2019 r.
 25. Energa Operator O/Płock za 2019 rok
 26. Energa Operator O/Koszalin za 2019 rok
 27. Energa Operator O/Olsztyn za 2019 rok
 28. PGE Dystrybucja O/ Skarżysko Kamienna za 2019 r.
 29. PKP Energetyka za 2020 r.
 30. Energa Operator O/Koszalin za 2020 rok
 31. Energa Operator O/Płock za 2020 rok
 32. Energa Operator O/Olsztyn za 2020 rok
 33. PKP Energetyka za 2021 r.
 34. Energa Operator O/Koszalin za 2021 rok
 35. PGE Dystrybucja O/Łódź za 2021 rok
 36. Energa Operator O/Olsztyn za 2021 rok
 37. PKP Energetyka za 2022 r.
 38. PGE Dystrybucja O/Łódź za 2022 rok
 39. PGE Energetyka Kolejowa za 2023 r.
 40. PGE Dystrybucja O/Łódź za 2023 rokZaangażowanie społeczne
 1. Sponsor drużyny sportowej - SALOS Szczecin - rocznik 1998 - szkółka (sezon 2008/2009)
 2. Sponsor drużyny sportowej - SALOS Szczecin - rocznik 1998 - kadra (sezon 2009/2010)
 3. Sponsor wyprawy Enkon Transalp 2011
 4. IV Transgraniczne Forum Gospodarcze Police 2011
 5. Dni Stepnicy 2013
 6. Dni Stepnicy 2014
 7. Dożynki Gminne 2014
 8. VI Jazz Piknik 2014
 9. Biesiada Rybna 2014
 10. Dożynki Gminne 2015
 11. Dni Stepnicy 2015Artykuły prasowe nt. Firmy
 1. Kurier Szczeciński z dnia 08.09.2010 r.
 2. Głos Szczeciński z dnia 08.09.2010 r.
 3. Gazeta Wyborcza z dnia 31.08.2010 r.
 4. Magazyn Policki nr 6/10
 5. Magazyn RPO WZP 01/2012
 6. Magazyn Przedsiębiorca 3/2010Materiały wideo
 1. Materiał 1 - skrót z TV Police
 2. Materiał 2 - film amatorski z motolotni
 3. Materiał 3 - fundusze sukcesu